Behandling av PFAS-kontaminerat vatten

ECT2 satsar på innovation och har haft ett nära samarbete med tillverkare för att producera unika jonbytarmassor, som är upp till 20 gånger effektivare vid behandling av per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) än granulerat aktivt kol (GAC). ECT2 har behandlat miljarder liter PFAS-förorenat vatten till koncentrationer som med marginal uppfyller gällande standarder för dricksvatten, med behandlingslösningar som är mer hållbara och kostnadseffektiva än konkurrerande tekniker.

PFAS-föroreningar
– närvarande överallt

PFAS är en mycket stor grupp syntetiska kemikalier som inkluderar PFOA-, PFOS- och GenX-kemikalier, samt potentiellt mer än 4 000 andra föreningar som har tillverkats och använts inom olika industrigrenar världen över sedan 1940-talet. PFAS förekommer i många konsumentprodukter och industriella processer. Här kan nämnas brandsläckningsskum, kemiska processer, byggnadsoch tillverkningsindustri, flyg- och rymdindustri, elektronikindustri, halvledarindustri och bilindustri. Dessutom i smuts- och vattenavstötande beläggningar, livsmedelsförpackningar samt vaxer och rengöringsmedel. På grund av sina starka kolfluorbindningar kan många PFAS-föreningar vara mycket långlivade i miljön, med nedbrytningsperioder på år, decennier eller mera. De flesta människor i USA har utsatts för dessa molekyler, och det finns evidens för att kontinuerlig exponering för vissa PFAS över specifika nivåer kan leda till negativa hälsoeffekter, som utvecklingsstörningar, cancer, leverskador, immunförsvarsstörningar och sköldkörtelpåverkan. Som en följd av detta står karakterisering, reglering och sanering av PFAS i fokus för tillsynsorgan över hela världen.

13 x effektivare
Vattenbehandling

ECT2:s jonbytarmassor SORBIX™ PURE för engångsbruk ger fördelar jämfört med andra angreppssätt, som GAC och omvänd osmosfiltrering, för att skilja PFAS från vatten. Dessa syntetiska jobbytarmassor, vars molekyler består av en neutral, hydrofob ryggrad, divinylbensentvärbindningar och positivt laddade utbytespunkter, är i huvudsak adsorbenter med jonbytarfunktion. Den hydrofoba kolfluor-svansen i en typisk PFASmolekyl adsorberar till jonbytarmassans hydrofoba ryggrad och tvärbindningar, och PFAS-molekylens negativt laddade huvud attraheras till massans positivt laddade jonbytarpunkt. Denna kombination av adsorption och jonbyte ger en 13 x större PFAS-avskiljningskapacitet än andra jämförbara tekniker. SORBIX PURE är den effektivaste tekniken på marknaden för att avskilja PFAS-föreningar, inklusive kortkedjiga molekyler.

Minst 80 %
minskad avfallsgenerering

SORBIX™ RePURE är en patenterad teknik som möjliggörs av en egenutvecklad speciallösning för regenerering som innebär att PFAS-mättad jonbytarmassa kan regenereras på plats och återanvändas. Efter regenerering av SORBIX RePURE bearbetas den PFAS-laddade regeneringslösningen med ECT2:s destillations- och koncentrationsprocess, vilket minskar avfallsgenereringen med flera storleksordningar. SORBIX RePURE har ungefär tio gånger högre kapacitet än GAC och är bäst lämpad för tillämpningar där byte av jonbytarmassa skulle leda till höga driftkostnader, som långvariga installationer, saneringsbrunnar i källområdet, spill eller utsläpp med hög koncentration, komplexa vattensituationer eller situationer där hantering av kortkedjiga PFAS eller föregångarmolekyler är viktig.

67 % minskning av
behandlingssystemets storlek

SORBIX-massans överlägsna PFAS-bindningskapacitet i kombination med den snabba kinetiken hos bindningsreaktionen leder till längre drifttider mellan byte av media. Detta innebär anläggningsstorlekar som är betydligt mindre än behandlingssystem baserade på kol, skumfraktionering och ozonfraktionering.

50 % minskning av
livscykelkostnaderna

Twenty-Year Present Worth Analysis (USD)

1200 GPM Drinking Water Treatment Plant

 

Treatment Option

Capital Cost

Annual Operating Cost

Present Worth Cost

Cost Reduction

GAC $2,140,000 $304,000 $6,271,000
Resin $1,090,500 $99,300 $3,173,000 50%

Minskade krav på systemstorlek, längre drifttider mellan mediebyten, lägre energiförbrukning och minskad avfallsproduktion bidrar sammantaget till lägre kapitalkostnader och årliga driftkostnader för våra behandlingssystem. Detta baseras på tjugoåriga nuvärdesanalyser i genomförbarhetsstudier från tredje part, vilka visar att SORBIX-behandlingssystem kan minska livscykelkostnaderna med 50 % jämfört med konkurrerande tekniker.

Olika standardsystem och anpassade system

ECT2 har lösningar för grundvatten, dricksvatten, ytvatten, avloppsvatten, konstruktionsavvattning och avfallsvatten från miljöundersökningar. I praktiken är det frågan om en serie behandlingssystem, inklusive mobila reningssystem för kortsiktig vattenreningsverksamhet, modulsystem för nyckelfärdig snabb installation och snabbstartade projekt, liksom specialutvecklade system för att möta kundspecifika behov. Här ingår komplettering, uppgradering och utbyte av befintliga kolbaserade behandlingssystem, kompletterande behandling inom befintliga anläggningar där PFAS för närvarande inte behandlas och skräddarsydda behandlingssystem för att uppfylla anläggningsspecifika krav.

Pilot Skids
Low-Flow Series
High-Flow Series
Modular Treatment Systems
Transportable Low-concentration systems
Transportable High-concentration systems

Case Studies:

Robinson Elementary School

Situation Hösten 2018 genomförde Michigan Department of Environment, Great Lakes, and Energy (EGLE) ett delstatsövergripande provtagningsprogram för den offentliga vattenförsörjningen. Proven vid Robinson Elementary School i Grand Haven, Ottawa County, Michigan togs i [...]

Content: