Minskning av VOC i ångfas

ECT2 har utvecklat avancerad teknik för ren, säker, verksam och kostnadseffektiv minskning av flyktiga organiska föreningar (VOC) i ångfas, en av de vanligaste komponenterna i luftföroreningar. VOC genereras av den kemiska processindustrin, som kemitekniska anläggningar, raffinaderier, och fabriker som använder giftiga kemikalier i sina produktionsprocesser. De traditionella metoderna för VOC-minskning är termisk oxidation eller adsorption via granulärt aktivt kol (GAC). ECT2 har utvecklat en patenterad adsorptionsteknik som tillåter kompakta system med hög kapacitet som erbjuder längre drifttid än konkurrenterna.

Teknik med polymer
syntetisk jonbytarmassa

Våra lösningar för minskning av lätta VOC i ångfas inkluderar vår patenterade teknik med syntetisk jonbytarmassa. De är modulära, kräver litet utrymme och är enkla att installera och använda. Dessa system erbjuder kontinuerlig drift för att uppfylla behandlingskraven, och mediekapaciteten kan förnyas på plats genom regenerering. Detta ligger i linje med hållbarhetstänkande och ger möjlighet till produktåteranvändning, återvinning via energiproduktion eller båda. Teknikens förutsägbara och repeterbara prestanda kan utnyttjas för att bättre uppfylla krav på efterlevnad och minska efterlevnadsarbetet över tid. Låg initialkostnad och mycket låga driftkostnader ger snabb återbetalning av investeringen och minskar livscykelkostnaderna.

System med
fast bädd

ECT2:s system med fast bädd är kompakta, lätta, lättinstallerade och oberoende ångbehandlingssystem för kontinuerlig eller intermittent behandling av processutsläpp eller för andra tillämpningar som präglas av små inflöden med hög koncentration. Systemen baseras på ett polymert medium som selektivt avskiljer organiska ämnen och som har så hög upptagningskapacitet att det kan gå år, snarare än veckor eller månader, mellan mediebyten. De löser även andra problem med GAC, som drift- och underhållskostnader, regelefterlevnad, processavbrott, juridiskt ansvar och hållbarhet. Dessa adsorptiva system har inneboende högre säkerhet än termiska oxidatorer och eliminerar det potentiella behovet av sekundär behandling.

Kontinuerligt system
med rörlig bädd

ECT2:s högflödeslösningar är konstruerade för att arbeta kontinuerligt och avlägsna, destruera eller återvinna föroreningar som organiska ämnen, aromater och doftämnen från anläggningens luftutsläpp, där omfattande avskiljning med bibehållen energieffektivitet är ett grundkrav. Dessa kontinuerliga system med rörlig bädd (CMB) kan konfigureras för att hantera flöden på över 2 800 kubikmeter/min med neutralt energiavtryck. Systemen inkluderar vanligtvis en adsorberare med flytande bädd för att kontinuerligt fånga upp flyktiga organiska föreningar från anläggningsutsläpp, en desorberare med flytande bädd för att samtidigt förnya mediekapaciteten och en liten termisk oxidator för att förstöra de organiska ångor som samlas in under behandlingen. Dessa system är enkla, mycket tillförlitliga och kräver ett minimum av rutinunderhåll med därmed sammanhängande kostnader. De utgör en integrerad del av en övergripande insats för att förbättra tillförlitligheten, minska kostnaderna för efterlevnad och bredda de ekonomiska marginalerna.

Alternativ till
RTO-enheter

ECT2:s CMB-system representerar en ny strategi för VOC-rening och erbjuder ett alternativ till regenerativa termiska oxidatorer (RTO). Komplexitet och specifika krav på bränsle och eltillförsel gör RTO-enheter inte bara opålitliga och kostsamma att använda, utan innebär också att de genererar egna koldioxidutsläpp. ECT2:s CMB-system koncentrerar avskilda flyktiga organiska föreningar upp till 90-faldigt, vilket resulterar i koncentrationer som är tillräckliga för att upprätthålla oxidationsprocessen utan tillsats av bränsle. Denna kombination av oxidationsoptimering och eliminering av kravet på extra bränsle minskar CO2- utsläppen i luft till nästan noll och minskar energikostnaden till en bråkdel av vad som tidigare krävdes.

Fallstudier

Innehåll