Behandling av vatten kontaminerat med 1,4-dioxan och speciella flyktiga organiska föreningar

Nya föroreningar som 1,4-dioxan ställer oss inför unika reningsutmaningar. Företag och de konsultverksamheter inom miljöteknik som de anlitar för att sanera platser som är kontaminerade av dessa substanser finner sig ofta med tekniker som inte ger konsekventa resultat eller med lösningar som är för dyra att underhålla. ECT2 har utvecklat ett system för behandling av syntetiska medier som effektivt och verksamt avlägsnar 1,4-dioxan och ett brett spektrum av andra flyktiga organiska föreningar från mark som måste saneras enligt lag (Superfund), flyg- och rymdindustrianläggningar, allmän tillverkning, deponier och tunga industrier i hela USA och utomlands. Dessa system har genererat utflöden med tillförlitliga stabila, icke-detekterbara koncentrationer av 1,4- dioxan och andra flyktiga organiska föreningar som är vanligt förekommande i saneringstillämpningar.

Den undflyende
1,4-dioxanen

1,4-dioxan är ett lösningsmedel som används i produkter som färger och lacker, liksom i kemiska tillverkningsprocesser av organisk typ. Tidigare omfattande användning av 1,1,1-trikloretan (TCA) som stabilisator och korrosionsinhibitor gör det sannolikt att ämnet förekommer på TCA-förorenade platser. Tekniker som t.ex. luftrening, som är verksamma mot klorerade lösningsmedel, saknar ofta verkan mot dioxan. På grund av föroreningarnas höga löslighet, låga potential att övergå från löst fas till ånga och låga affinitet för organiskt material i jord, är grundvatten det primära problemet med 1,4-dioxan. Som en av de mest mobila organiska föroreningarna i den mättade zonen kan dioxan finnas längre ner på gradienten, snarare än i framkanten av en lösningsmedelsplym.

Sannolikt
cancerframkallande för människor

EPA klassificerar från och med 2016 1,4-dioxan som ”sannolikt cancerframkallande för människor” via alla exponeringsvägar och har identifierat 1,4-dioxan på fler än 34 platser på EPA: s nationella prioriteringslista (NPL). Substansen kan förekomma på många andra platser där den vanliga metoden att analysera genom en begränsad förteckning över tillgängliga metoder för efterlevnad av gällande föreskrifter utesluter att ämnet upptäcks. 1,4-dioxan anges på EPA:s fjärde kandidatlista över dricksvattenföroreningar och anges i den tredje övervakningsregeln för oreglerade föroreningar (UCMR3). Ingen maximal föroreningsnivå (MCL) har fastställts på federal nivå för 1,4-dioxan i dricksvatten, men en livstidsbaserad rekommendation (Health Advisory – HA) på 0,2 mg/l har etablerats. Arton delstater i USA har fastställt riktlinjer för dricksvatten och grundvatten, från 0,25 till 77 μg/l, varav sex anger 1 ppb eller lägre.

Innovativt grepp om
beprövad teknik

Genom att tillämpa en beprövad behandlingsmetod på ett innovativt sätt har ECT2 tagit fram ett ex-situvattenbehandlingssystem med en karbonhaltig syntetisk adsorbent med hög affinitet för 1,4-dioxan och andra organiska föreningar. Produktens hydrofoba natur och unika porstorleksfördelning underlättar avskiljningen av 1,4-dioxan och andra mycket blandbara organiska föroreningar från grundvatten, vilket gör det möjligt att uppfylla så stränga gränsvärden för 1,4-dioxan som under 0,2 μg/l. Resultatet är konsekvent, tillförlitlig behandling, oberoende av förändringar i inflödeskoncentrationer, pH-värde och flöden.

I motsats till
GAC och AOP

I motsats till GAC, som inte bara saknar förmåga att pålitligt uppfylla stränga avskiljningskrav för 1,4- dioxan utan dessutom måste reaktiveras i annan anläggning, kan vår syntetiska adsorbent regenereras på plats tusentals gånger med enkla metoder, som lågtrycksånga, utan att kompromissa med reningskapaciteten eller förmågan att nå låga resthalter i avloppsvatten. Dessutom är vår teknik mindre känslig för koncentration och pH-värde i inflödet, och skadas inte av fria radikaler och oorganiska substanser, inverkan som gör det svårt för avancerade oxidationsprocesser (AOP) att uppnå stabila och konsekventa behandlingsresultat. Vår teknik genererar inte heller oönskade reaktionsbiprodukter som bromat, aldehyder eller organiska syror som kan uppstå när AOP används. Vår teknik ger resultat som uppfyller stränga behandlingskrav samtidigt som processen förenklas, driftkostnaderna minskar på lång sikt, säkerheten ökar och farliga reagens- och biprodukter kan förebyggas.

Mobilt behandlingssystem
som kan sättas in snabbt

ECT2:s omfattande processlösning för 1,4-dioxan och föroreningar av speciella flyktiga organiska föreningar finns tillgängligt som ett modulärt, mobilt system som snabbt kan tas i drift som kontrollåtgärd vid en föroreningskälla. Det mobila behandlingssystemet M-25, med en nominell kapacitet på nästan 100 liter per minut, är avsett för fall där det krävs omedelbar insats med kortare eller längre varaktighet. Systemets enkelhet tillåter snabb plug-and-playinstallation, med begränsat behov av operatörsövervakning. Systemet kan ställas upp och vara klart för drift på bara några veckor. Med regenerering på plats kan media återanvändas tusentals gånger utan att förlora sin adsorptionsförmåga eller förmågan att tillförlitligt hålla resthalterna i avloppsvattnet på låg nivå.

Fallstudier

Innehåll