Behandling av grundvatten

Planer och initiativ
inom lagstiftningsområdet

Vatten i grundvattenmagasin under jord kan förorenas av PFAS från flera källor, bland annat från tidigare användning på platsen av produkter som innehåller PFAS. Exempel är vattenbaserat filmbildande skum (AFFF), spill av PFAS-innehållande produkter, läckage av PFAS från lakvatten i deponier och utsläpp från tillverkningsanläggningar som använder PFAS i sina processer. Miljömyndigheter runt om i världen har infört förordningar, riktlinjer, handlingsplaner och andra liknande förvaltningsinitiativ för att hantera potentiella risker för människors hälsa och för miljön till följd av PFAS-kontaminerat grundvatten. USA:s miljömyndighet (EPA) har inlett processen att klassificera PFOA och PFOS som farliga ämnen, vilket skulle utvidga miljöansvarslagen CERCLA och kostnadstäckningssystemen till att omfatta kontaminering. Här ska tillämpas principen att förorenaren betalar, men myndigheten har redan auktoritet att ingripa om det kan föreligga ett överhängande och betydande hot mot folkhälsan. På samma sätt tillämpar Australiens regleringsmyndigheter en försiktighetsprincip i fall där det föreligger potentiella hot mot människors hälsa eller hot om allvarliga eller irreversibla miljöskador – och även här tillämpas principen att förorenaren betalar.

Hanteringen av föroreningar
har utvecklats kontinuerligt sedan 1993

ECT2 har ett komplett utbud av produkter och tjänster för behandling av kontaminerat grundvatten. Här ingår laboratorie- och pilotstudier, konstruktion och teknik, tillfälliga system, permanenta system, installation, byggledning, igångkörning och idrifttagning samt löpande driftavtal. Vi har ett team av medarbetare med decennier av erfarenhet inom hydrogeologi, avhjälpande undersökning samt processteknik och konstruktion. Vår fälterfarenhet ger enastående insikt i de tekniska utmaningar som väntar i varje grundvattenprojekt. Sedan 2013 har vi installerat hundratals system med engångsmedier och regenererbara medier över hela världen. Systemen har behandlat flera miljarder liter PFAS-kontaminerat vatten, och inkluderar fem grundvattenreningssystem SORBIX RePURE i Australien och ett fullskaligt regenererbart reningssystem SORBIX RePURE vid den tidigare militära flygbasen Pease i Portsmouth, New Hampshire. Vi har också installerat grundvattenreningssystem för behandling av klorerade flyktiga organiska föreningar och 1,4-dioxan vid anläggningar i USA-delstaterna FL, MA, NY, MD, LA, NH, AZ och CA.

Rening till
nästan odetekterbar nivå

Koncentrationerna av kontaminerande ämnen på platser där grundvatten behöver renas är ofta mycket höga, och reningssystemen förväntas generellt reducera dessa koncentrationer till nivåer som uppfyller kraven på dricksvatten. Dessutom är plymkontroll en viktig del av saneringsstrategin, tillsammans med behandling av andra föroreningar som kan finnas i PFASkontaminerat grundvatten. ECT2 erbjuder två PFAS-behandlingsalternativ för att projektkraven ska uppfyllas optimalt. För PFAS-koncentrationer i storleksordningen ng/l (ppt) erbjuder våra engångsjonbytarmassor SORBIX PURE upp till 15 x kapaciteten hos GAC-system, på mindre än halva installationsytan. För PFAS-koncentrationer på 10 ppb eller mera erbjuder vårt patenterade regenererbara jonbytarsystem SORBIX RePURE marknadens bästa övergripande prestanda, med minst mängd avfall. Båda dessa massor kan användas i vår produktlinje Serie M, som effektivt kan installeras i CONEXcontainrar och snabbt etableras för grundvattensanering. Våra nyckelfärdiga system Serie M har utvecklats speciellt för projekt som måste etableras snabbt. Utrustningen anländer driftklar och behöver bara anslutas till energimatning och till den förorenade vattenkällan.

More Information? > Contact Us Today!

Fallstudier

Innehåll