Behandling av dricksvatten

Skärpta standarder för
regelefterlevnad

Föreskrifterna för dricksvatten varierar från land till land. I enlighet med lagen om säkert dricksvatten (SDWA) reglerar USA:s miljömyndighet EPA mer än 90 förorenande ämnen i dricksvatten och fastställer bindande gränsvärden för förorenande ämnen. I USA har 1,3 % av de offentliga vattensystemen visat sig ha koncentrationer av PFOA och PFOS som är högre än FDA:s livstidsbaserade rekommendationer (HA) på 70 ppt, kombinerat, och som en del av sin handlingsplan för PFAS föreslår EPA att både PFOA och PFOS ska regleras inom ramen för dricksvattenlagen SDWA. På motsvarande sätt har livsmedelsstandarderna i Australien och Nya Zeeland fastställt hälsobaserade riktvärden för dricksvatten för PFOS+PFHxS och PFOA på 70 ppt respektive 560 ppt, vilka har antagits i Australiens riktlinjer för dricksvatten som används av statliga och territoriella hälsovårdsmyndigheter, lokala hälsovårdsmyndigheter och vattenförsörjningsföretag. Kommuner, allmännyttiga företag, leverantörer av flaskvatten, ansvariga instanser och enskilda brunnsägare får allt större motivation att installera reningssystem för att avskilja PFAS och andra främmande ämnen från dricksvatten. Utvecklingen drivs på av skärpta regleringsstandarder i kombination med allt känsligare teknik för att upptäcka nya föroreningar.

Flera miljarder liter
har behandlats sedan 2013

ECT2 har global erfarenhet av att samarbeta med instanser som ansvarar för utsläpp, statliga organ och allmännyttiga företag för att minska exponeringen för PFAS och andra nya föroreningar i dricksvatten, genom installation av reningssystem som är anslutna till offentliga vattensystem eller inloppsreningssystem. ECT2 har ett komplett utbud av tjänster i samband med att etablera reningssystem för dricksvatten. Här ingår laboratorie- och pilotstudier, konstruktion och teknik, tillfälliga system, permanenta system, installation, byggledning, igångkörning och idrifttagning samt löpande driftavtal. Under ledning av vårt erfarna processtekniska team har vi kompetens att utvärdera källförhållandena i kombination med förväntningarna på resultat, och därifrån komma fram till den bästa möjliga lösningen på problem inom dricksvattenförsörjning. Vi har kommunala reningsverk med konstruktionsflöden på ca 4 000 liter/min i drift eller under uppförande i delstaterna New Hampshire och New Jersey samt i Australien. Ett system på 750 liter/ min är för närvarande i drift i Katherine, Australien. Vi har vidare installerat över 200 inloppsreningssystem i USA, bland annat i skolor i Michigan och New Jersey.

More Information? > Contact Us Today!

Fallstudier

Innehåll