Om oss

Ju hårdare
krav desto,
smartare blir vi.

ECT2, ett företag inom Montrose Environmental Group, är en ledande leverantör av tekniska lösningar för att avskilja svårhanterliga föroreningar från vatten och ånga med hjälp av en egenutvecklad, kostnadseffektiv metod som utnyttjar egenskaperna hos syntetiska jonbytarmassor för att effektivt avlägsna analyter, med regenerering på plats.

Vårt namn står för Emerging Compounds Treatment Technologies – eftersom vi ända från början har varit engagerade i att hitta allt bättre sätt att hantera nya och oroande föroreningar.

Med framgångsrika tillämpningar i drift över hela världen för vatten- och ångföroreningar – inklusive per- och polyfluoroalkylsubstanser (PFAS), 1,4-dioxan och speciella flyktiga organiska föreningar (VOC) – har ECT2:s system uppnått branschledande tillgänglighet och levererat föroreningsavskiljning som överträffar lagstadgade krav och kundspecifika gränser.

  • Mer än 10 miljarder liter förorenat vatten har behandlats under de senaste fyra åren
  • Mer än 25 PFAS-system har installerats eller är under uppbyggnad världen över sedan 2016
  • 10 vattenförsörjningssystem har fått installationer
  • Över 200 inloppsreningssystem i drift
  • 100 % punktlig systemleverans

Hjärna och muskler

Kapacitet

ECT2 erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att förstå och hantera inverkan av föroreningar i luft och vatten.

Forskning och utveckling

ECT2:s särskilda FoU-team fokuserar på att utveckla avancerade lösningar för nya föroreningar som kan minska avfallsgenereringen med flera storleksordningar. Vårt team strävar efter de mest effektiva, ekonomiska och hållbara lösningarna på dessa komplexa problem. Vi har två patenterade tekniklösningar och ytterligare en som är patentsökt. Vårt bänkskaliga medietestlaboratorium, med integrerad analyskapacitet, har utfört över 800 pilotstudier med över 80 medietyper. Låt oss arbeta tillsammans för att testa din behandlingsutmaning i bänk- eller pilotskala.

Konstruktion och teknik

ECT2 prioriterar att förstå drivkrafterna bakom varje kunds projekt, de specifika förhållandena i varje anläggning och de regelverk som är tillämpliga för varje projekt. Därmed kan vi ta fram målinriktade och kostnadseffektiva behandlingslösningar för komplexa situationer, varje gång. Vår datadrivna process har upprepade gånger visat sig optimera resultaten, och våra egenutvecklade lösningar kan anpassas för olika medieblandningar, inklusive jonbytarmassor och granulärt aktivt kol, omvänd osmos eller andra tekniker och lösningar. Viktigast av allt är att vi tidigt integrerar säkerhet i framtagningsprocessen, och att vi tillämpar en konstruktionsmässig säkerhetsstrategi för att grundligt genomlysa våra planer.

Installations- och byggledning

Vi anser att infrastrukturrelaterade projekt kan lyckas bara med expertkompetens i projekt- och byggledning. Vårt säkra och framgångsrika tillvägagångssätt har lett till 100 % punktlig leverans i alla installationer, inklusive sådana på avlägsna platser, på flygplatser i full drift, längs motorvägar och inuti byggnader. Detaljerade förberedelser och genomtänkt planering, med engagemang från kundens anläggningsteam, är nyckelelement i vårt säkerhetsfokuserade förhållningssätt till fältarbete.

Idrifttagning och igångkörning

För att uppfylla strikta kriterier för behandlat vatten fortsätter vårt fokus på detaljerad projektledning in i idrifttagningsfasen, där vi tillämpar en robust uppsättning rutiner. Våra processer säkerställer att eventuella utrustningsoch infrastrukturproblem identifieras och åtgärdas på ett kontrollerat sätt innan reningssystemen tas i drift. Våra projekt har uppnått 100 % efterlevnad av kriterierna för behandlat vatten, ända från idrifttagningen.

Drift och underhåll

Korrekt utbildade och effektivt ledda drift- och underhållsteam på plats är nyckeln till framgång för alla projekt, och att ha personer med relevant kompetens inkopplade som kollegor i ett projekt ger ett stort mervärde för projektägare. ECT2 tillhandahåller drift- och underhållstjänster för de flesta av de behandlingslösningar som vi har implementerat. I vissa fall erbjuder vi fjärrövervakning av processer och i andra fall tillhandahåller vi nyckelfärdig driftservice på plats. Oavsett lösning innebär hög kundnöjdhet i kombination med utmärkt efterlevnad av alla krav att vi har bibehållit samtliga drift- och underhållsavtal vi har slutit.