Reduktion af VOC-er i Dampfasen

ECT2 har udviklet avanceret teknologi til ren, sikker, effektiv og omkostningseffektiv bekæmpelse af flygtige organiske forbindelser (VOC-er) i dampfasen, et af de primære elementer i luftforurening genereret af industrier med kemisk forarbejdning (CPI), herunder kemifabrikker, raffinaderier og fabrikker, der anvender giftige kemikalier under deres fremstillingsprocesser. De traditionelle metoder til reducering af VOC er termisk oxidering eller adsorption med granuleret aktivt kul (GAC). ECT2 har udviklet en patentbeskytter adsorptionsteknologi, som tillader mere effektive, kompakte systemer, der kan giver længere driftstid end konkurrenterne.

Polymerisk Syntetisk
Harpiksteknologi

Vores lette løsninger til reducering af VOC i dampfasen indeholder vores patentbeskyttede polymere syntetiske harpiksteknologi og har et modulært design, et lille areal samt nem installation og adgang. Systemerne tilbyder kontinuerlig drift for at imødegå krav til forarbejdning, og mediekapaciteten kan fornyes ved regenerering, hvilket understøtter bæredygtighedsprogrammer med muligheder for produktgenvinding, frembringelse af energi eller begge dele. Forudsigelig, gentagelig ydelse kan opnås for at strømline programmer til opfyldelse af lovkrav og mindske indsatsen for efterlevelse over tid. Lave startomkostninger og meget lave driftsomkostninger giver hurtigt afkast på investeringen og mindsker livscyklusomkostningen.

Systemer med
Fast Leje

ECT2’s systemer med fast leje er kompakte, lette, nemme at installere, selvstændige dampbehandlingssystemer til kontinuerlig eller afbrudt behandling af procesventilation eller andre miljømæssige anvendelser ved lav strømning med højkoncentrerede indløbsforhold. De bruger et polymert medium, der selektivt fjerner organiske stoffer og har en høj belastningskapacitet, så der går år snarere end uger eller måneder mellem medieskift og overvindelse af andre problemer med GAC, såsom driftsomkostninger, efterlevelse af lovmæssige krav, procesafbrydelser, nedarvede forpligtelser og bæredygtighed. Disse adsorptive systemer er naturligt mere sikre end termiske oxidatorer, og de fjerner behovet for en eventuel sekundær behandling.

Systemer med
Kontinuerlig Vandrerist

ECT2’s højstrømsløsninger er udviklet til kontinuerlig drift med fjernelse, ødelæggelse eller genvinding af forurenende stoffer såsom organiske stoffer, aromater og duftstoffer fra luftudledninger på anlæg, hvor omfattende fjernelse og energieffektivitet er nødvendige. Disse luftbehandlingsanlæg med kontinuerlig vandrerist (CMB) kan konfigureres til at håndtere strømninger på 100,000 SCFM (2.831 m3/min) eller mere, med et neutralt energiaftryk. Systemerne inkluderer typisk en væskeleje-adsorber til kontinuerligt at opfange VOC’erne fra fabriksudledninger, en væskeleje-desorber til samtidig at forny mediekapaciteten og en lille termisk oxidator til at nedbryde de organiske dampe, der indfanges under behandlingen. Disse i sagens natur enkle systemer er yderst pålidelige og kræver meget lidt rutinevedligeholdelse og medfølgende omkostninger. De er en integreret del af en overordnet indsats for at forbedre pålideligheden, reducere omkostninger til lovmæssig efterlevelse og til at forbedre de økonomiske marginaler.

ECT2’s CMB-systemer koncentrerer indfangede VOC-er op til 90 gange mere, hvilket medfører tilstrækkelige koncentrationer til at opretholde oxidationsprocessen uden yderligere brændstof.
RTO-enheder

ECT2’s CMB-systemer udgør en ny tilgang til VOC-reduktion, som tilbyder et alternativ til enheder med regenerativ termisk oxidation (RTO). Deres kompleksitet og behov for brændstof og elektricitet gør RTO-enheder ikke blot upålidelige og dyre i drift, men fører også til, at de får deres egen CO2-udledning. ECT2’s CMB-systemer koncentrerer indfangede VOC-er op til 90 gange mere, hvilket medfører tilstrækkelige koncentrationer til at opretholde oxidationsprocessen uden yderligere brændstof. Denne kombination af oxidationsoptimering og eliminering af behovet for yderligere brændstof mindsker CO2-udledninger forbundet med krav om efterlevelse af luftkvalitet til nær nul, og det reducerer energiomkostningen til en brøkdel af, hvad der tidligere krævedes.

Casestudier:

Indhold: