Behandling av avloppsvatten

Utveckling av riktlinjer
och standarder för avloppsvatten

Alla företag som släpper ut avloppsvatten, antingen till en avloppsledning eller direkt till miljön, kan behöva behandla utsläppsvattnet för att uppfylla gällande lag eller de gränsvärden som anges i deras utsläppstillstånd. Dessutom undersöker flera kommuner hur man ska kunna avskilja vissa nya föreningar, däribland PFAS, innan de släpper ut sitt renade avloppsvatten i miljön. Via planeringsprocessen inom ramen för US Clean Water Act Effluent Guidelines har EPA granskat information om utsläpp av PFAS-kontaminerat ytvatten. Syftet med detta är att identifiera industriella källor som kan motivera ytterligare studier för eventuell reglering i form av nationella riktlinjer och standarder för begränsning av utsläpp. I EPA:s handlingsplan för PFAS ingår processen för att klassificera PFOA och PFOS som farliga ämnen i CERCLA-lagen. Motsvarande sker i många USAdelstater som deltar i processen att fastställa utsläppsgränsvärden för PFAS-föreningar. Därför försöker företag i vissa branscher rena sitt avloppsvatten för att uppfylla de nya normerna redan innan de har fastställts. Därmed kan de förebygga skadeståndsansvar och stämningar.

Lösningar på unika
avloppsvattenproblem

ECT2 har ett komplett utbud av produkter och tjänster för behandling av avloppsvatten. Här ingår laboratorie- och pilotstudier, konstruktion och teknik, tillfälliga och permanenta system, installation, byggledning, igångkörning och idrifttagning samt löpande driftavtal. PFAS-föreningar måste behandlas enligt stränga utsläppsnormer, i storleksordningen ppt eller lägre, och avloppsvatten innehåller en mängd joner och föreningar i varierande koncentrationer som måste beaktas för ett korrekt konstruerat och effektivt reningssystem för avloppsvatten. ECT2 har erfarenhet av att behandla nya föroreningar i de mest skilda avloppsvattenförhållanden. Vårt laboratorium har kompetens att utvärdera de unika avloppsvattenegenskaperna i just din tillämpning – och välja den bästa behandlingslösningen. Våra behandlingssystem är effektivare, kräver mindre utrymme och har betydligt lägre livscykelkostnad jämfört med konventionella system.

Meer informatie? > Neem contact met ons op!

Fallstudier

Innehåll