Behandling av ytvatten

Ekologiska frågor som
drivkraft för behandling

Krav på vattenrening av olika typer kan uppstå av flera skäl. Exempel är rening av dricksvatten, sanering av industriföroreningar och avskiljning av naturligt förekommande föroreningar. Miljöhänsyn är ofta drivkraften bakom ytvattenrening, eftersom den förorenande verksamheten måste värdera riskerna för flora, fauna och människor. Internationellt har Australiens och Nya Zeelands riktlinjer för vattenkvalitet i dricksvatten och marina miljöer föreslagit riktvärden för 99 %- artskyddsscenariot – nämligen 0,23 ng/l PFOS och 19 μg/l PFOA. 23ng/L PFOS and 19µg/L PFOA. Inom ramen för handlingsplanen för PFAS undersöker USA:s miljömyndighet EPA en utveckling av avsnitt 304(a) i Clean Water Act, att använda i beslut om huruvida ett vattendrag kräver sanering av PFAS. Myndigheten föreslår att både PFOA och PFOS regleras inom ramen för dricksvattenlagen SDWA och har inlett förfarandet för att klassificera PFOA och PFOS som farliga ämnen enligt CERCLA-lagen. Dessutom har EPA för närvarande, med stöd av lagarna CERCLA, SDWA och RCRA, auktoritet att kräva att personer som har orsakat, eller bidragit till, PFASkontaminering vidtar åtgärder i fall där det kan föreligga ett överhängande och betydande hot mot folkhälsan.

Enastående insikt i utmaningarna med ytvattenrening

ECT2 har ett komplett utbud av produkter och tjänster för behandling av kontaminerat ytvatten. Här ingår laboratorie- och pilotstudier, konstruktion och teknik, tillfälliga eller permanenta system, installation, byggledning, igångkörning och idrifttagning samt löpande driftavtal. Vi har ett team av medarbetare med decennier av erfarenhet från systemkonstruktion och bakomliggande teknik. Vår fälterfarenhet ger enastående insikt i de tekniska utmaningar som väntar i varje ytvattenprojekt. Vår ytvattenreningsanläggning på RAAF-flygbasen i Williamtown, Australien, har varit i drift sedan juli 2017. Vårt angreppssätt på den utmanande kemin i inkommande vatten, förbehandlingskraven, hantering av fasta ämnen och databehandlingskraven för detta projekt har varit avgörande för den framgångsrika reningslösningen. I slutet av april 2020 hade över 290 miljoner liter inflöde behandlats utan att någon gång bryta mot kriterierna för behandlat vatten.

Vattenbehandling
under varierande förhållanden

Ytvattenrening innebär tekniska utmaningar som skiljer sig från grundvattenutvinning. Ytvattenflödena kan variera kraftigt beroende på väder och säsong, och kvaliteten på inkommande vatten kan också variera avsevärt. Konstruktörer och operatörer av behandlingssystem måste ta hänsyn till dessa betydande svängningar. ECT2 har flera produkter som är idealiska för ytvattenrening – specifikt dem i Serie M, med lättanvända, modulära reningssystem. Om vattenkemin är väl karakteriserad kan dessa system tas i drift på några dagar. M-serien erbjuder de nödvändiga funktionerna för förbehandling och är konfigurerad för att använda jonbytarmassor av antingen typ SORBIX PURE eller typ SORBIX RePURE. Modellerna levereras i storlekarna 180, 360, 720 och 720+ liter/min.

More Information? > Contact Us Today!

Fallstudier

Innehåll