Konstruktion
savvattning

Ligga steget före
strängare standarder

I många avvattningsprocesser på konstruktionsarbetsplatser kan det bortpumpade vattnet innehålla föroreningar som kan förväntas vid utveckling av tidigare industrimark, eller som har trängt in i vattenflödet från angränsande förorenade platser. Sådant vatten kräver behandling före utsläpp. I detta vattenflöde kan ingå nya föroreningar, som PFAS, 1,4-dioxan och speciella flyktiga organiska föreningar. I USA har EPA inlett processen att klassificera PFOA och PFOS som farliga ämnen i CERCLA-lagen som en del av handlingsplanen för PFAS. Många delstater har gjort framsteg när det gäller att fastställa gränsvärden för PFAS-föreningar. I Australien erbjuder PFAS National Environmental Management Plan vägledning för hantering av förorenat grund- och ytvatten. Till detta bidrar även Australiens livsmedelsstandarder och Nya Zeelands hälsobaserade riktvärden, samt båda ländernas riktlinjer för söt- och havsvattenkvalitet. Som svar på denna utveckling strävar byggföretag, markägare och projektägare efter att säkerställa att avloppsvatten renas så att de nya normerna uppfylls redan innan de blir lag – detta för att förebygga risken för skadeståndsansvar.

Kunskap om
platsspecifika förhållanden

ECT2 har ett komplett utbud av behandlingstjänster och lösningar för konstruktionsavvattning. Här ingår laboratorie- och pilotstudier, systemkonstruktion och teknik, tillfälliga modulära system, installation, byggledning, igångkörning och idrifttagning samt löpande driftavtal. Vi har ett team av medarbetare med decenniers erfarenhet inom hydrogeologi och avhjälpande teknik och konstruktion. I kombination med vår omfattande fälterfarenhet ger detta oss insikt i platsspecifika förhållanden kring våra projekt, som konstruktionsområdets storlek, markpermeabilitet, grundvattennivå och erforderligt flöde. Detta säkerställer att prestandakrav och myndighetsföreskrifter uppfylls. Sedan 2016 har vi implementerat hundratals vattenbehandlingssystem av såväl engångstyp som regenererbara över hela världen, och vi har behandlat flera miljarder liter PFAS-förorenat vatten.

Flexibla behandlingssystem
som snabbt kan tas i drift

Våra behandlingssystem är väl anpassade till kraven på konstruktionsavvattning, med litet ytbehov, snabb driftsättning, modulära konstruktioner, anpassningsbara komponenter och flexibilitet för att hantera ett brett spektrum av koncentrationer och flöden. Specifikt ska nämnas vårt konstruktionsavvattningssystem T LC som är en transportabel containerbaserad enhet för behandling av vatten med låga koncentrationer av föroreningar. Produkten karakteriseras av korta ledtider och dygnet runt-drift. Enheten är lätt att flytta runt på byggarbetsplatsen och erbjuder avancerade förbehandlingskonfigurationer.

More Information? > Contact Us Today!

Fallstudier

Innehåll