Avfall från miljöundersökningar

Ett kostsamt bekymmer
för potentiellt ansvariga parter

Med avfall från miljöundersökningar avses förorenat vatten, sediment och jord samt personlig skyddsutrustning, material och lösningsmedel som producerats under en platsbedömning eller en långsiktig periodisk undersökning eller prospekteringsstudie. Många tillsynsmyndigheter kräver att detta material samlas upp och genomgår en bortskaffningsprocess som vanligtvis innebär att det samlas i tunnor för senare transport till en godkänd avfallsanläggning, tillsammans med erforderliga spårningsdata och dokumentation. Kostnaderna för dessa processer kan vara höga, och potentiellt ansvariga parter löper fara att på ett senare stadium drabbas av merkostnader till följd av felaktig hantering av avfallsvatten från miljöundersökningar. Dessutom är det förtänksamt och ofta nödvändigt att avfallet avlägsnas i nom kort tid – och många företag försöker aktivt minska sitt miljöavtryck.

80-faldig minskning
av avfallsgenerering på plats

Genom att behandla det flytande avfallsflödet på plats erbjuder ECT2 en ekonomiskt attraktiv och mer miljövänlig strategi som minskar mängden PFAS-avfall som behöver transporteras ut från anläggningen med flera storleksordningar. Samtidigt produceras behandlat vatten som kan släppas ut lokalt, med PFAS-koncentrationer som ligger under nationella hälsoskyddsnivåer eller andra lagstadgade gränsvärden för dricksvatten. Till exempel kan vår process ta in nästan fyra miljoner liter avfallsvatten från miljöundersökningar och reducera den volymen till knappt fyra liter fast avfall som behöver bortskaffas. Oavsett storlek och komplexitet har ECT2 den expertis som krävs för att tillhandahålla eller styra varje steg i processen, inklusive systemkonstruktion och -tillverkning, vattenbehandling och avfallshantering.

Omfattande
mobila system

Våra system är konstruerade på ett sätt som kan implementeras i form av kompakta lastbils- eller släpvagnsmonterade mobila enheter, vilka kan flytta från plats till plats för lokala insatser. Dessa system är utformade för att köras i batchdrift snarare än kontinuerligt, och kan drivas med god ekonomi oavsett om behandlingsbehovet är tusentals eller miljontals liter. Eftersom många plymer innehåller föroreningar som petroleumprodukter och flyktiga organiska föreningar (utöver PFAS) konstruerar vi våra behandlingssystem för att de ska hantera kombinationer av föroreningar. Systemen innehåller kritiska sedimenterings- och förfiltreringskomponenter för att hantera suspenderade fasta ämnen i vattnet inför behandling med egenutvecklade SORBIX-massor.

More Information? > Contact Us Today!

Fallstudier

Innehåll