Situation

Vattenhaltigt filmbildande skum (AFFF) har tidigare använts vid RAAF-basen Tindal i Northern Territory (NT), Australien. Detta har gett upphov till grundvattenförorening med per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) i Tindal-akviferen, som används som vattenkälla till NT Power and Water Corporations (PWC) vattenverk i Katherine. Samhället Katherine förlitar sig huvudsakligen på ytvatten från Katherine River, men grundvatten kompletterar vid behovstoppar. Förorening av grundvattnet kan påverka säkerheten i dricksvattenförsörjningen, som betjänar cirka 10 000 personer. För att säkra Katherines vattenförsörjning behövdes en reningslösning på både på kort och lång sikt.

Utmaning

En snabb och beprövad lösning krävdes för att säkra samhället Katherines tillgång till dricksvatten. Försvaret gick med på att bygga ett behandlingssystem som skulle uppfylla behovet. Stora utmaningar i sammanhanget var att behandlingssystemet måste tillverkas och installeras snabbt, frågan om transport av systemet till Australien och de föränderliga behoven hos PWC. Innovativa lösningar var av nöden. ECT2, Försvaret och PWC utvecklade ett nära samarbete för att genomföra konstruktion, tillverkning, transport, installation och idrifttagning av reningssystemet inom fyra månader efter att PFAS identifierats i dricksvattenförsörjningen.

Den ökande förekomsten av PFAS gjorde att boende i samhället och vissa tillsynsmyndigheter uttryckte tveksamhet om vattenreningssystemets effektivitet och om reningsprocessen skulle lösa problemet med låga halter PFAS i vattenförsörjningen genom att helt enkelt koncentrera PFAS till medier som sedan måste lagras på grund av restriktioner med avseende på bortskaffande eller destruktion, särskilt i Northern Territory. Oron hanterades genom fortlöpande och nära kommunikation med alla intressenter och genom samarbete med PWC och med Försvaret i tillämpliga fall. Det var viktigt att förse berörda parter, inklusive de boende, med relevant information, och att ge alla möjlighet att se behandlingssystemet.

Lösning

ECT2 konstruerade ett PFAS-behandlingssystem som innefattar förbehandlingsfiltrering som avskiljer fasta substanser och andra föroreningar innan PFAS avlägsnas med ECT2:s egenutvecklade jonbytare SORBIX™. Systemet tillverkades i ECT2:s centrala anläggning i Maine, USA, där det installerades i fraktcontainrar för enklare transport från USA till Australien Denna uppbyggnad gjorde att mycket av injusteringsarbetet kunde göras före avtransport, vilket i sin tur innebar att idrifttagningen på plats gick snabbare. Försvaret pressade leveranstiden ytterligare genom att flygfrakta systemet i ett transportplan av typ Antonov An-124 till Darwin, Australien, varifrån det kördes på lastbilar de cirka 330 kilometer som återstod till Katherine.

Det nya vattenreningssystemet med en kapacitet på 12,6 liter per sekund togs i operativ drift i slutet av oktober 2017, och i mitten av mars 2020 hade nästan 900 miljoner liter vatten behandlats utan att överskrida gränsvärdena. Dessa är satta lägre än de australiska riktlinjerna för dricksvatten, 0,07 µg/l för den totala mängden av perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluorhexansulfonat (PFHxS) och 0,56 µg/l för perfluoroktansyra (PFOA). För att säkerställa Katherines långsiktiga behov av vattenförsörjning anlitade PWC ECT2 för att ta fram ett reningssystem med kapacitet att behandla 10 miljoner liter vatten per dag med ytterligare kapacitet för att vid behov öka volymen.