Systemflöde

< 284 liter/min

Behandlingssystem

Sandfiltrering + GAC + SOR-BIXTM PURE

Behandlingsmäl

<70 ppt

Behandlingsmäl uppnätt

Vi tror att världen behöver bättre sätt att behandla PFAS

Situation

ECT2 kontaktades av ett raffinaderi i Alaska som hade PFAS i sitt avloppsvatten. Raffinaderiets tillstånd för utsläpp av avloppsvatten och de förordningar som gäller lokalt kräver att industriella aktörer respekterar en gräns för total PFAS på < 70 nanogram per liter (ng/l) för avloppsvatten som släpps ut i det kommunala avloppssystemet. Mer specifikt måste summan av 12 PFAS-föreningar understiga 70 ng/l för att uppfylla de kommunala kraven. Förekomst av PFAS-föreningar i avloppsvatten är ett vanligt problem för alla industrier som tillverkar, använder eller tar emot PFAS-föreningar, särskilt som EPA allt mera går in för att identifiera och reglera PFAS-källor uppströms kommunala avloppsreningsverk. På grund av anläggningens avlägsna läge och förekomst av andra föroreningar (dvs. andra än PFAS) i avfallsströmmen krävde detta projekt ett team av samverkande experter för att göra det möjligt för raffinaderiet att uppfylla sina mål för efterlevnad.

3D Model of selected treatment system

3D-modell av det valda behandlingssystemet.

The SORBIX™ M Series container arrives at the project site

Containern med SORBIX™ M Series-systemet anländer till installationsplatsen.

Utmaning

Den främsta utmaningen var att inom en snäv tidsram leverera ett reningssystem som effektivt kunde behandla avfallsströmmen och göra det möjligt för raffinaderiet att uppfylla den givna utsläppsgränsen. Detta arbete försvårades av förekomst av samföroreningar i avfallsströmmen, projektets avlägsna läge och inte minst det extrema klimatet på platsen. Beställaren önskade också att den föreslagna behandlingsmetoden skulle demonstreras i fält i pilotskala innan fullskalig konstruktion och tillverkning påbörjades. Dessutom skulle det fullskaliga systemet vara mobilt, och flexibelt sett till flödeshastigheter och driftmässig konfiguration.

September 2020: Collection of samples for piloting, City Ordinance sets PFAS pre-treatment standard, February 2021: Process samples through pilot equipment, March-May 2021: Design and build full scale system System installation and commissioning, June-August 2021: Process refinery wastewater to non-detect Discharge wastewater to sewer
Inside view of the SORBIX™ M Series full-scale system

Insidan av det fullskaliga systemet SORBIX™ M Series.

Lösning

ECT2 konstruerade och levererade ett PFAS-behandlingssystem SORBIX™ L Series för den inledande pilotstudien. Systemet bestod av två behandlingskärl, ett med granulärt aktivt kol (GAC) och det andra med jonbytarmaterial SORBIX™ PURE (IX), arrangerat i en ledar-följar-konfiguration med en behandlingskapacitet på 11–19 l/min. Pilotsystemet fick arbeta i tre veckor. Koncentrationen av PFAS i inflödet låg i intervallet 300 till 425 ng/l, men efter behandling var den 1,8 ng/l – långt under den utsläppsgräns som gäller för raffinaderiet. Avskiljningen uppnådde 99,5 till 100 % i samtliga uppmätta fall och PFAS-halten sänktes till under 70 ng/l-gränsen och i de flesta fall till icke detekterbar nivå. Eftersom pilotstudien hade visat att den föreslagna behandlingsmetoden var effektiv begärde kunden att ECT2 skulle konstruera och installera ett fullskaligt mobilt system.

Inom tre månader efter att kunden accepterat förslaget, konstruerades, levererades och driftsattes ECT2 SORBIX™ M Series – ett fullskaligt system som kan arbeta med flöden mellan 130 och 260 l/min. Systemet inrymdes i en väderbeständig och isolerad 20-fots Conex-container (anpassad för Alaskas vintrar), och inkluderade frekvensreglerade drivsystem för att tillåta varierande flöden, backspolningsbara sandfilter och GAC-förbehandling för att hantera samföroreningar, behandling med SORBIXTM-jonbytarmaterial för att avskilja PFAS och integrering av styrsystemet i raffinaderiets befintliga behandlingssystem. ECT2 har konstruerat och tillverkat ett system som lätt kan konfigureras på olika sätt eller användas på olika platser, samtidigt som det finns möjlighet att köra processen parallellt eller seriellt – eller att låta varje behandlingskärl att arbeta självständigt.

Sedan behandlingssystemet togs i drift har det lyckats utmärkt med att sänka halten av PFAS till icke-detekterbara nivåer och gjort det möjligt för raffinaderiet att uppfylla sina mål för efterlevnad av utsläppskraven.