Situation

För närvarande håller branschbestämmelserna på a° ändras för a° kräva a° alla brandbekämpningssystem som använder 6- och 8-kolkedjiga PFAS-föreningar byter till andra och säkrare skumprodukter. Denna övergångsperiod kommer med säkerhet a° generera en stor mängd PFAS-påverkat va°en som behöver behandlas – och ECT2 befinner sig i en utmärkt position för a° behandla på plats som e° alternativ till kostsamma lösningar med deponering utanför anläggningen. År 2020 anlitades ECT2 av e° globalt flygbolag för insatser på en av bolagets flygplatser i nordöstra USA. På grund av ECT2: s erfarenhet av a° behandla förorenat va°en på flygplatser begärde kunden a° teamet skulle bedöma situationen, ta fram en plan och åtgärda e° utsläpp av AFFF (brandbekämpningsskum) i en flygplanshangar. Slutmålet var a° befria det förorenade va°net från PFAS så a° det skulle uppfylla de regionala normerna för dricksva°en och kunna släppas ut på plats.

Utmaning

E˝er AFFF-utsläppet samlades det mesta av skummet upp i underjordiska lagringstankar. AFFF-utsläpp förekommer relativt o˝a i USA, och det kan medföra stora kostnader och omfa°ande miljöpåverkan a° åtgärda dem. AFFF-avfall är notoriskt svårt a° behandla – fyllt med prekursorkemikalier och andra svårbehandlade föreningar – och en mycket koncentrerad ström är svår a° behandla med konventionella medietekniker. Det handlade om a° behandla över 600 kubikmeter högkoncentrerat PFAS-va°en och släppa ut det på plats. ECT2 antog utmaningen. ECT2 fick den första informationen om utsläppet, inklusive PFAS-koncentrationen i va°net. En mer omfa°ande analys av va°enkemin visade a° den faktiska koncentrationen i va°net var 1000 gånger högre än vad som ursprungligen rapporterats. ECT2 hade installerat e° system med kapacitet a° behandla va°en ner till ppb-nivå, men fick veta a° det faktiskt handlade om ppm-nivå.

Lösning

ECT2 tilldelades kontraktet på behandling av det förorenade va°net. Beslutet baserades på a° kunden hade få° förtroende för vår teknik och för vår förmåga a° utveckla en skräddarsydd lösning av problemet som skulle ge lägre kostnad än alternativet behandling på annan plats. När ECT2 hade bekrä˝at sin förmåga a° behandla va°en med så hög koncentration av föroreningar placerades pilotsystem och personalen omedelbart ut för a° behandla va°en, ta prover och sammanställa rapporteringsgränser. Det var brå°om, e˝ersom behandlingen måste komma igång innan det blev vinter. Det utsläppta renade va°net hade en PFAS-koncentration som låg långt under de regionala gränsvärdena för dricksva°en, och registrerades som icke detekterbar för alla de 24 analyserade föreningarna. Va°net kunde utan vidare släppas ut direkt i miljön. Hi°ills har inget restavfall behövt transporteras ut ur anläggningen, vilket begränsar kundens miljöavtryck och framtida ansvar. Det slutliga restavfallet kommer a° ha en volym som är mindre än 4 % av de ursprungliga prognoserna – vilket leder till en total kostnadsbesparing för kunden och minskat behov at a° hantera avfall externt. Samtidigt produceras va°en inom anläggningen som är så rent a° det kan släppas ut direkt.