Situation

2016 genomfördes miljöundersökningar vid flygbasen Army Aviation Centre, Oakey, som identifierade föroreningar av både grund- och ytva˜en från per- och polyfluoralkyler (PFAS). Det förorenade va˜net hade över tid migrerat ut från anläggningen vilket ledde till restriktioner i användning av grund- och ytva˜en för omgivande fastigheter. För a˜ mildra de långsiktiga effekterna av PFAS-föroreningen har Australiens försvarsdepartement från 2017 genomfört åtgärder för a˜ rena grundva˜net.

Utmaning

ECT2 fick i uppdrag av försvarsdepartementet a˜ konstruera, tillverka och driva e˜ va˜enreningssystem som skulle minska graden av PFAS-förorening i grundva˜net under flygbasen och minimera mängden förorenat grundva˜en som migrerar till omgivande fastigheter. I närheten finns bostadsfastigheter där va˜en utvinns via borrade brunnar för hushållsändamål samt för beva˜ning och djurhållning. När behovet av va˜enrening först uppstod fanns det relativt lite beprövad teknik för a˜ avskilja PFAS från grundva˜net. Strax e˝er a˜ avtalet tecknats skärptes myndigheternas riktlinjer från interimsvärdena 0.5µg/l PFOS och 5 µg/L PFOA till 0.07 µg/L summa PFOS+PFHxS respektive 0.56µg/l PFOA.

Lösning

Va˜enreningssystemet byggdes i en 40 fots fraktcontainer och transporterades till installationsplatsen i juli 2017. ehandlingssystemet har varit i dri˝ sedan september 2017 och från maj 2021 har det behandlat över 173 miljoner liter va˜en utan a˜ överskrida gränsvärdena i det renade va˜net. Det behandlade va˜net pumpas sedan tillbaka till akvifern och används för beva˜ning och i byggnadsrelaterade aktiviteter som dammdämpning. Sedan verksamheten inleddes 2017 har mindre än 3 IBC-behållare slutgiltigt avfall genererats och behandlingssystemet har i genomsni˜ noterat >99 % tillgänglighet i kontinuerlig dri˝.